Beltona Reglement 2019 – 2020

Plus aanhangsels : Gele en rode kaarten en het SPEELSCHEMA

Doelgroep:

Deelnemende spelers moeten volgens de reglementen van de KNVB speelgerechtigd zijn voor de betreffende vereniging.

Speelgerechtigd voor de Beltona Beloften Competitie zijn spelers, die op 01-09-2019 niet ouder zijn dan 21 jaar.

Per vereniging zijn per wedstrijd twee dispensatiespelers tot en met 23 jaar toegestaan.
Dispensatiespelers zijn spelers, die geboren zijn na 01-09-1996.

Slechts één van deze dispensatiespelers mag in het veld staan.

Indien op enig moment blijkt, dat tijdens de competitie spelers meedoen, die in welk opzicht dan ook niet speelgerechtigd zijn, dan volgt bij de eerste keer een puntenaftrek van drie punten. Bij een tweede keer volgt uitsluiting voor de rest van de competitie met inbegrip van de finaledag

Randvoorwaarden:

De thuisspelende vereniging draagt zorg voor een goede ontvangst van het arbitrale trio, spelers, begeleiders en supporters van de bezoekende club en vertegenwoordigers van de media.

De verenigingen dienen over een goed bespeelbaar veld, met een goede lichtinstallatie te beschikken.
De kleedkamers zijn één uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar.
Het speelveld is een half uur voor het begin van de wedstrijd beschikbaar voor de warming-up
De belijning op het speelveld moet goed zichtbaar zijn
De uitspelende vereniging draagt zorgt voor een reservetenue, voorzien van rugnummers.

Op de internetpagina van de cvv Sparta Enschede: www.sparta-enschede.nl  (klik bovenin “Beltona” aan) worden de uitslagen en standen bijgehouden.

De Beltona Beloften Competitie maakt gebruik van het Digitaal Wedstrijd Formulier(DWF) van de K.N.V.B.

Afgelastingen en Wijzigingen:

Deze worden verwerkt door de K.N.V.B.

Afgelastingen en wijzigingen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.
Indien een wedstrijd afgelast wordt zal deze door de K.N.V.B. opnieuw worden vastgesteld.

Via de site van de K.N.V.B. [voetbal link] moeten afgelaste wedstrijden gemeld worden !

De vereniging die de wedstrijd afgelast is hier verantwoordelijk voor !!!

Als een  eerder afgelaste wedstrijd  opnieuw door de K.N.V.B is vastgesteld en wederom geen doorgang vind neemt de Beltona Beloften Commissie hierin een beslissing.

Planning van de speeldagen:

De wedstrijden in de voorronden worden in principe op maandagavond, dinsdagavond woensdagavond gespeeld
Het vrijblijvend afwijken van een vastgestelde speeldatum zonder dat de organisatie is ingelicht, is niet toegestaan.

De voorrondewedstrijden moeten voor 30 januari 2020 gespeeld zijn; de kruiswedstrijden vóór 17 april 2020 !!!

Puntentelling in de voorrondewedstrijden:

Bij een overwinning krijgt het winnende team drie (3) punten en het verliezende team geen punten.
Bij een gelijk spel volgt een strafschoppenserie, om en om, vijf (5) strafschoppen per team,  eventueel verlengen, tot er een winnaar is.
De winnaar van de strafschoppenserie krijgt twee (2) punten, de verliezer behoudt één (1)  punt.
Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de rangorde als volgt verkregen:

1.         op doelsaldo;
2.  meest gescoorde doelpunten voor
3.  onderlinge resultaten tussen de teams (inclusief de eventuele
strafschoppen series);
4.  loting door de organisatie.

Wedstrijdreglement:

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en met toestemming van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, [KNVB] district Noord & Oost.
In de voorronden zijn de deelnemende ploegen ondergebracht in poules van vijf teams.
In elke poule wordt een halve competitie (vier wedstrijden) gespeeld.
De voorronde wedstrijden duren 2 x 45 minuten met een pauze van maximaal 15 minuten.   
Het aanvangstijdstip van de poulewedstrijden is uiterlijk 20.30 uur.
In de voorronde wedstrijden mogen per wedstrijd maximaal vier veldspelers en één doelverdediger van elk team worden vervangen. Het doorwisselen van spelers is niet toegestaan.   
De deelnemende clubs zijn verplicht vóór de winterstop vier wedstrijden te spelen en de twee resterende (kruis)wedstrijden na de winterstop.
Deelnemende verenigingen verplichten zich, door de inschrijving voor de Beltona Beloften Competitie, al hun zes voorronde wedstrijden te spelen, ook als deze niet meer   van belang zijn voor de eindklassering in hun poule.   
De organisatie verplicht zich regelmatig wedstrijden te bezoeken en elke speelronde “een rondje langs de velden” te bellen.
Wedstrijden gespeeld na 17 april 2020 worden geacht niet te zijn gespeeld.    Dit kan bij beide verenigingen tot een aftrek van 3 winstpunten leiden.
Dit ter beoordeling van de Beltona Beloften Commissie.

‘’De Finaledag’’:

 • De finaledag van de Beltona Beloften Competitie wordt op 20 juni 2020 gehouden op het complex van de cvv Sparta Enschede.
 • De finaledag kent een eigen competitiereglement. Dit zal t.z.t. aan de finalisten worden toegezonden.
 • Aan de finale nemen zestien teams deel. De nummers 1 t/m 3 van iedere poule spelen tegen de nummers 1 t/m 3 van een andere poule (uit- en thuiswedstrijd volgens het CL-systeem). Het aantal verenigingen dat speelt voor een plaats op de finaledag wordt aangevuld met de beste nummers 4 om tot 32 teams te komen. De winnaars van deze (kruis)wedstrijden plaatsen zich voor de finaledag. In principe speelt een nummer 1 tegen een nummer 3. Er zal rekening worden gehouden met de afstanden.
 • Als er een oneven aantal poules is wordt het aantal kruiswedstrijden tussen de nummers 4 en 5 volgens een aangepast schema gespeeld.
 • Indien een vereniging zich voor de finaledag terugtrekt zal de organisatie een plaatsvervanger uitnodigen.
   
  • Op de finaledag zijn de volgende prijzen te winnen:
 • 1e  prijs        €        700, –           2e  prijs        €        350, –           3e   prijs  €        150,
 • De nummers één tot en met vier van de finaledag spelen een nederlaagtoernooi tegen FC Twente onder 19 jaar.
 • De betrokken verenigingen bepalen zelf of zij thuis willen spelen dan wel bij FC Twente (accommodatie Hengelo). De winnaar van dit nederlaagtoernooi ontvangt een tegoedbon van Beltona te besteden bij Beltona.

Financiën:

Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van € 500,- inschrijfgeld te voldoen voor 9 OKTOBER 2019. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening:                  NL12ABNA045.67.39.491

                                                       t.n.v. c.v.v. Sparta                    

De kosten van het arbitrale trio worden betaald door de organisatie.
Bij de voorrondewedstrijden wordt € 12, – per behaald wedstrijdpunt betaald.
Bij diskwalificatie van een team, of indien een team zich na aanmelding vrijwillig terugtrekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op het reeds betaalde inschrijfgeld en/of puntengeld.
Indien een vereniging opzettelijk [dit ter beoordeling van de Beltona Beloften Commissie de competitie niet uitspeelt, zal het reeds behaalde puntengeld niet worden uitgekeerd.

Arbitrage:

 De wedstrijden worden in principe geleid door arbitrale trio’s van de KNVB die worden aangesteld door de bij de C.O.V.S. Nederland aangesloten scheidsrechtersverenigingen.
Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend. De scheidsrechters maken gebruik van de tijdstrafregeling van de KNVB. ZIE VOLGENDE PAGINA !!!

Tijdstrafregeling:

Art.Nr:

1.                 Een tijdstraf duurt 10 minuten.
2.                 Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.
3.                 Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.
4.                 De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.5.                 De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
6.                 Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.
7.                 Indien aan de aanvoerder van een team tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.
8.                 Indien een wisselspeler een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart.
9.                 Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats   als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het   aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.
10.               Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust   aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.
11.               Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de betreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd
Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.
12.               Indien de wedstrijd verlengd wordt moet de speler het resterende gedeelte van de tijdstraf nog in de verlenging ondergaan
13.               Spelers die de tijdstraf nog niet volledig hebben ondergaan bij het starten van de strafschoppenserie, mogen wel aan de strafschoppenserie deelnemen.
14.               Krijgt een speler rechtstreeks rood, dan is de speler voor de rest van de wedstrijd uitgesloten.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bij zeer ernstige overtredingen de zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie van het KNVB district, waaronder de betrokkene(n) ressorteert c.q. ressorteren.
 • Bij een beroepszaak zullen door de organisatie alsnog verklaringen van de scheidsrechter en andere betrokkenen worden opgevraagd.

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

                             Hiertegen is geen beroep mogelijk.

DE COMPETITIE MOET DOOR DE TOTALE VERENIGING WORDEN GEDRAGEN !!!!!

WANT: ·WIE DE JEUGD HEEFT, BEHOUDT DE TOEKOMST

 & WIE DE JEUGD BEHOUDT, HEEFT DE TOEKOMST

Voor de scheidsrechters:

Het blijkt dat er nog onduidelijkheid is over de GELE  en RODE kaarten.
GELE kaart is een tijdstraf van 10 minuten  en NIET vermelden op het wedstrijdformulier  .2e GELE kaart is RODE kaart , maar niet vermelden op het wedstrijdformulier.

Rechtsstreek RODE kaart alleen vermelden als dit een gewelddadiger handeling is tegen over S. , ASr. of tegenstander .

Doorgebroken speler te beoordelen van de S. of het gewelddadig is of niet.Anders NIET vermelden op het wedstrijd APP.

Alle kaarten die op de APP. Komen worden in rekening gebracht door de KNVB en tellen mee in de gewone competitie.

Dit is niet de opzet van de B.B.C.  .

Wilt U heren dit onder de aandacht brengen van Uw trio’s die  de wedstrijden leiden .

Tonnie ter HUERNE

Speelschema:

KNVB wedstrijnrSpeeldagDatumWedstrijd (thuis)Wedstrijd (uit)AanvangPouleScheids.grp
17143maandag30-9-2019DZOHHHC – Hardenberg19:30DCOVS HZO 
17247maandag30-9-2019csv Apeldoornvv Eldenia20:00FASV
17135dinsdag1-10-2019St. Germanicus-CSVCFC Klazienaveen19:30DCOVS HZO 
17163dinsdag1-10-2019vv Zeewoldevv Hattem20:00AASV
17235dinsdag1-10-2019Sportclub DeventerSML Arnhem20:00EASV
17219dinsdag1-10-2019MVV AlcidesSV DESZ20:00BMEO
17095dinsdag1-10-2019Quick’20v.v. DETO20:00INOT
17115dinsdag1-10-2019C.V.V. Oranje Nassau AlmeloAvanti Wilskracht20:00HSAO
17243dinsdag1-10-2019Z.V.V. Be Quickvv Diepenveen20:00ESZO Zutphen
17183dinsdag1-10-2019SC Emmeloordvv S.V.I.20:00BSZO Zwolle
17139dinsdag1-10-2019JVC Dedemsvaartvv De Weide20:00CSZO Zwolle
17251dinsdag1-10-2019VDZSKV20:30FCOVS SDO  
17159woensdag2-10-2019FC Dalfsenv.v. O.Z.C.19:30CSZO Zwolle
17127woensdag2-10-2019MVV’29Hulzense Boys20:00INOT
17107woensdag2-10-2019S.V. Bon Boyscvv Sparta Enschede20:00GSEO
17267woensdag2-10-2019De Tubanters S.V. Wilhelminaschool20:00GSEO
17103woensdag2-10-2019HSC’21v.v. Victoria’2820:00HSEO
17207woensdag2-10-2019BASD.O.S. Kampen20:00ASZO Zwolle
17188maandag14-10-2019FC Meppelvv S.V.I.19:30BMEO
17152maandag14-10-2019v.v. Noordscheschutv.v. O.Z.C.19:30CMEO
17168maandag14-10-2019Zwart Wit’63vv Hattem20:00AASV
17259maandag14-10-2019SKVcsv Apeldoorn20:00FASV
17223maandag14-10-2019SV DESZSC Emmeloord20:00BMEO
17123maandag14-10-2019D.O.S. Kampenvv Zeewolde20:00ASZO Zwolle
17180dinsdag15-10-2019PH Almelov.v. Victoria’2819:30HSAO
17200dinsdag15-10-2019FC Eibergencvv Sparta Enschede19:30GSEO
17191dinsdag15-10-2019vv DiepenveenSportclub Deventer19:45ESZO Zutphen
17155dinsdag15-10-2019vv De WeideFC Dalfsen20:00CCOVS HZO 
17228dinsdag15-10-2019SC EricaHHC – Hardenberg20:00DCOVS HZO 
17111dinsdag15-10-2019S.V. WilhelminaschoolS.V. Bon Boys20:00GSHO
17120dinsdag15-10-2019vv Vroomshoopse Boysv.v. DETO20:00ISNO
17271dinsdag15-10-2019Hulzense BoysQuick’2020:00ISNO
17196dinsdag15-10-2019vv VordenSML Arnhem20:00ESZO Zutphen
17171dinsdag15-10-2019Avanti WilskrachtHSC’2120:15HNOT
17256dinsdag15-10-2019KSV Fortissimovv Eldenia20:30FCOVS SDO  
17231woensdag16-10-2019FC KlazienaveenDZOH19:30DCOVS HZO 
17213maandag4-11-2019vv HattemD.O.S. Kampen19:30AASV
17241maandag4-11-2019SML Arnhemvv Diepenveen19:30ECOVS SDO  
17189maandag4-11-2019FC MeppelMVV Alcides19:30BMEO
17153maandag4-11-2019v.v. NoordscheschutJVC Dedemsvaart19:30CMEO
17169maandag4-11-2019Zwart Wit’63BAS20:00AASV
17205maandag4-11-2019v.v. O.Z.C.vv De Weide20:00CSNO
17265maandag4-11-2019vv EldeniaSKV20:30FCOVS SDO  
17181dinsdag5-11-2019PH AlmeloC.V.V. Oranje Nassau Almelo19:30HSAO
17201dinsdag5-11-2019FC EibergenDe Tubanters 19:30GSEO
17229dinsdag5-11-2019SC EricaSt. Germanicus-CSVC20:00DCOVS HZO 
17149dinsdag5-11-2019HHC – HardenbergFC Klazienaveen20:00DSNO
17177dinsdag5-11-2019v.v. Victoria’28Avanti Wilskracht20:00HSHO
17121dinsdag5-11-2019vv Vroomshoopse BoysMVV’2920:00ISNO
17133dinsdag5-11-2019v.v. DETOHulzense Boys20:00ISAO
17197dinsdag5-11-2019vv VordenZ.V.V. Be Quick20:00ESZO Zutphen
17217dinsdag5-11-2019vv S.V.I.SV DESZ20:00BSZO Zwolle
17257dinsdag5-11-2019KSV FortissimoVDZ20:30FCOVS SDO  
17101woensdag6-11-2019cvv Sparta EnschedeS.V. Wilhelminaschool20:00GNOT
17169maandag25-11-2019vv HattemBAS19:30AASV
17146maandag25-11-2019DZOHSC Erica19:30DCOVS HZO 
17242maandag25-11-2019SML ArnhemZ.V.V. Be Quick19:30ECOVS SDO  
17250maandag25-11-2019csv ApeldoornKSV Fortissimo20:00FASV
17206maandag25-11-2019v.v. O.Z.C.JVC Dedemsvaart20:00CSNO
17266maandag25-11-2019vv EldeniaVDZ20:30FCOVS SDO  
17166dinsdag26-11-2019vv ZeewoldeZwart Wit’6320:00AASV
17238dinsdag26-11-2019Sportclub Deventervv Vorden20:00EASV
17098dinsdag26-11-2019Quick’20vv Vroomshoopse Boys20:00INOT
17150dinsdag26-11-2019HHC – HardenbergSt. Germanicus-CSVC20:00DSNO
17178dinsdag26-11-2019v.v. Victoria’28C.V.V. Oranje Nassau Almelo20:00HSHO
17134dinsdag26-11-2019v.v. DETOMVV’2920:00ISAO
17186dinsdag26-11-2019SC EmmeloordFC Meppel20:00BSZO Zwolle
17218dinsdag26-11-2019vv S.V.I.MVV Alcides20:00BSZO Zwolle
17162woensdag27-11-2019FC Dalfsenv.v. Noordscheschut19:30CSZO Zwolle
17102woensdag27-11-2019cvv Sparta EnschedeDe Tubanters 20:00GNOT
17110woensdag27-11-2019S.V. Bon BoysFC Eibergen20:00GSEO
17106woensdag27-11-2019HSC’21PH Almelo20:00HSEO
17261maandag16-12-2019SKVKSV Fortissimo20:00FASV
17225maandag16-12-2019SV DESZFC Meppel20:00BMEO
17125maandag16-12-2019D.O.S. KampenZwart Wit’6320:00ASZO Zwolle
17138dinsdag17-12-2019St. Germanicus-CSVCDZOH19:30DCOVS HZO 
17193dinsdag17-12-2019vv Diepenveenvv Vorden19:45ESZO Zutphen
17157dinsdag17-12-2019vv De Weidev.v. Noordscheschut20:00CCOVS HZO 
17222dinsdag17-12-2019MVV AlcidesSC Emmeloord20:00BMEO
17118dinsdag17-12-2019C.V.V. Oranje Nassau AlmeloHSC’2120:00HSAO
17113dinsdag17-12-2019S.V. WilhelminaschoolFC Eibergen20:00GSHO
17273dinsdag17-12-2019Hulzense Boysvv Vroomshoopse Boys20:00ISNO
17246dinsdag17-12-2019Z.V.V. Be QuickSportclub Deventer20:00ESZO Zutphen
17142dinsdag17-12-2019JVC DedemsvaartFC Dalfsen20:00CSZO Zwolle
17173dinsdag17-12-2019Avanti WilskrachtPH Almelo20:15HNOT
17254dinsdag17-12-2019VDZcsv Apeldoorn20:30FCOVS SDO  
17233woensdag18-12-2019FC KlazienaveenSC Erica19:30DCOVS HZO 
17130woensdag18-12-2019MVV’29Quick’2020:00INOT
17270woensdag18-12-2019De Tubanters S.V. Bon Boys20:00GSEO
17210woensdag18-12-2019BASvv Zeewolde20:00ASZO Zwolle