Uitnodiging:

Algemene Jaarvergadering COVS HZO Drenthe

Onderwerp: Algemene Jaarvergadering scheidsrechtersvereniging COVS HZO Drenthe

Aanvang: maandag 9 mei 2022 om 20.00 uur

Locatie: Clubhuis ‘de Meerfluit’ Ullevi 12, 7825 SE, Emmen.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen Jaarvergadering COVS HZO Drenthe van 16 september 2021.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
 4. Financieel verslag 2021 van de penningmeester, begroting 2022 en verslag van de
  kascontrolecommissie
 5. Begroting 2023
 6. Bestuursbeleid
 7. Pauze
 8. Contributie 2023.

-Bestuur stelt voor om contributie niet te verhogen.
-Bestuur stelt voor de verhuur van ons clubgebouw te verhogen:
Leden: Blijft € 75,00
 Niet leden: van € 100,00 naar 125,00

 1. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Theo Hein, Voorzitter
 • René Broekman, Secretaris

(Tegen-)kandidaten kunnen tot veertien dagen voor aanvang van de vergadering worden
ingediend. Deze kandidaatstelling dient aangetekend te worden gezonden aan de secretaris.
Kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te verklaren een eventuele benoeming te
aanvaarden. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te worden gesteund
door minimaal drie stemgerechtigde leden.

 1. Benoeming leden in de diverse commissies:
  a. Kascontrolecommissie: Kevin Moed en Bennie Bruns. Reserve: nader te bepalen
  b. Kantinecommissie: Rennie Moes
  c. Activiteitencommissie: Jinkie Bruinewoud en 1 vacature
  d. Spelregelcommissie: Ab Jagersma
  e. Onderhoudscie clubhuis: Ab Jagersma
  f. Webbeheerders: Ab Jagersma en Daniël Dorgelo
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De financiële stukken kunnen tot één dag voor aanvang van de jaarvergadering, schriftelijk, bij de
penningmeester worden opgevraagd via het emailadres: robert.bruining@hotmail.com

Comments are closed.